خواص کمربند پشم شتر
کلیه ها جز حساس ترین اندام های بدن هستند. کلیه بیش از اندام های دیگر در معرض آسیب هستند و دلیل آن هم این است که کلیه در قسمت پشت و طرفین بدن قرار دارند و هیچ اندام از کلیه محافظت نمی کند. سرما باعث منقبض شدن کلیه ها و ایجاد درد در آنها میشود. برای جلوگیری از ایجاد درد در کلیه باید کلیه ها را ک ...